Nieuw Boekhorst feestelijke ondertekening intentieovereenkomst.jpg
Alle verhalen

Tekenen intentieovereenkomst is mijlpaal voor Nieuw Boekhorst Voorhout

06 juli 2021
Randstedelijk Gebiedsontwikkeling
Wethouder Marlies Volten (gemeente Teylingen) en de bestuurders van de zes marktpartijen Ballast Nedam Development, Blokhuis, Heijmans Vastgoed, Novaform Vastgoedontwikkelaars, Rotij Grondontwikkeling West (een samenwerking tussen Roosdom Tijhuis, BPD Ontwikkeling en Syntrus Real Estate and Finance) en Syntrus Achmea hebben op 10 juni 2021 hun handtekening gezet onder de intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van Nieuw Boekhorst.

Het gaat om de locatie tussen de Noordelijke Randweg, de spoorlijn Haarlem-Leiden, Beukenrode, Boekenburglaan en de N444. In dit gebied wordt een woonwijk gerealiseerd met een diversiteit aan woningen en een nog nader te bepalen woningaantal. 
Tegelijkertijd hebben de marktpartijen in een separate overeenkomst ook hun onderlinge afspraken over de samenwerking gedurende de huidige planvormingsfase vastgelegd.

Groeiende vraag naar woningen
In de Structuurvisie 2030 is Nieuw Boekhorst aangewezen als een geplande woningbouwlocatie in Voorhout. Het is de wens van de gemeente en de marktpartijen om te bouwen voor diverse doelgroepen en de nieuwe wijk te voorzien van verschillende soorten woningen.

Gebiedsvisie
Het gebied Nieuw Boekhorst is gezien de ligging, grenzend aan het bestaande dorp Voorhout en de Noordelijke Randweg, een geschikte locatie voor woningbouw. Belangrijk in het planproces is het opstellen van een gebiedsvisie.   
De conceptplannen bevatten veel ruimte voor groen en water en geven invulling aan de grote woningbouwbehoefte binnen de gemeente. De intentieovereenkomst geeft de partijen de tijd om de gebiedsvisie te maken en te onderzoeken of de plannen haalbaar zijn. De gebiedsvisie zal de basis vormen voor de latere planuitwerking. Het is aan de gemeenteraad om de gebiedsvisie vast te stellen. Naar verwachting neemt zij dit besluit in het vierde kwartaal van 2021.